Privacy Statement

Jessica Jansen Advocatuur is een eenmanszaak, kantoorhoudende te Venlo. Jessica Jansen Advocatuur is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 85042374.

Jessica Jansen Advocatuur neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens wij verwerken, evenals met welk doel dit gebeurt. Daarnaast bevat dit privacy statement informatie over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit privacy statement zorgvuldig door te lezen. Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen.

Artikel 1. Algemeen

Jessica Jansen Advocatuur respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkregen, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Jessica Jansen Advocatuur verwerkt.

Artikel 2. Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Jessica Jansen Advocatuur verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

Artikel 3. Doel verwerking persoonsgegevens

Jessica Jansen Advocatuur verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

  • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
  • het opnemen van telefonisch contact indien u dat verzoekt, en/of om u schriftelijk per e-mail of per post te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden;
  • het innen van declaraties;
  • advisering, bemiddeling en (door)verwijzing;
  • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
  • marketing- en communicatie-activiteiten;
  • werving en selectie (sollicitatie);
  • uitvoering van een arbeidsovereenkomst.

Artikel 4. Welke gegevens worden verwerkt

4.1.            Jessica Jansen Advocatuur verwerkt de navolgende persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

  • personalia: waaronder (voor)namen, geboortedatum, BSN-nummer, adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadressen en burgerlijke staat;
  • inkomensgegevens: waaronder salarisspecificaties, jaaropgaves, aangifte inkomstenbelasting, belastingaanslagen, jaarrekeningen (indien ondernemer), gegevens met betrekking tot uitkeringen en toeslagen belastingdienst;
  • overige financiële bescheiden: waaronder gegevens met betrekking tot woonlasten, levensverzekeringen, aandelen, spaartegoeden, bankrekeningafschriften, schulden, polissen en pensioenbescheiden;
  • stukken met betrekking tot giften en nalatenschappen;
  • IP-adressen;
  • medische gegevens: waaronder doktersverklaringen, psychologische rapportages en rapportages van andere (alternatieve) geneeskundigen;
  • deskundigenrapportages: waaronder rapportages van de Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering Nederland en Pro Justitia Rapportages;
  • juridische documentaties: waaronder procesdossiers, juridische documentatie (strafblad), aktes en uittreksels.

  Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Jessica Jansen Advocatuur, omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

  4.2.            Jessica Jansen Advocatuur toetst de verwerking van voormelde persoonsgegevens op rechtmatigheid en doelmatigheid. De door rechtzoekende verstrekte gegevens aan Jessica Jansen Advocatuur die niet noodzakelijk of relevant zijn voor de dienstverlening zullen niet worden verwerkt.

  Artikel 5. Grondslag verwerking persoonsgegevens

  5.1.            Jessica Jansen Advocatuur verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

   • Wettelijke verplichting;
   • Uitvoering van een overeenkomst;
   • Verkregen toestemming van betrokkene(n);
   • Gerechtvaardigd belang

  Persoonsgegevens kunnen worden opgevraagd of worden verkregen of verstrekt, bijvoorbeeld per email, telefoon, faxbericht, per brief of mondeling.