Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Identiteit van de ondernemer en toepasselijkheid

1.1.            Jessica Jansen Advocatuur is een in Blerick gevestigde onderneming, een eenmanszaak, die zich ten doel stelt het beoefenen van de advocatuur. Jessica Jansen Advocatuur is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 85042374.

1.2.            Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van een dienst die aangeboden wordt door Jessica Jansen Advocatuur, aan Jessica Jansen Advocatuur verbonden personen en de Stichting Beheer Derden­gelden Jessica Jansen Advocatuur, inclusief eventuele vervolgopdrachten en nieuwe opdrachten.

Onder de aan Jessica Jansen Advocatuur verbonden personen wordt eveneens begrepen de aan Jessica Jansen Advocatuur verbonden samenwerkende advocaten. De samenwerkingspartners zijn verbonden aan Jessica Jansen Advocatuur door middel van een overeenkomst van opdracht met Jessica Jansen Advocatuur.

1.3.            De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewe­zen. Verwijzingen door de opdrachtgever naar zijn eigen algemene voorwaarden worden door Jessica Jansen Advocatuur niet aanvaard.

Artikel 2. Opdracht

2.1.            Een overeenkomst van opdracht tussen een opdrachtgever en Jessica Jansen Advocatuur komt uitsluitend tot stand doordat Jessica Jansen Advocatuur een opdracht van de opdrachtgever tot het verrichten van werkzaam­heden aanvaardt.

 2.2.            Alle opdrachten worden, in afwijking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of namens de onderneming, ook indien de uitdrukkelijke of stilzwij­gende bedoeling is dat een opdracht door een aan Jessica Jansen Advocatuur verbonden persoon wordt uitgevoerd. Een opdracht van een opdrachtgever aan een met Jessica Jansen Advocatuur verbonden persoon leidt niet tot een overeenkomst met die of enige andere met Jessica Jansen Advocatuur verbonden persoon. De aan Jessica Jansen Advocatuur verbonden personen zijn, in afwijking van artikel 7:409 BW, niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk.

2.3.            Onverminderd hetgeen is bepaald in het vorige lid, gelden deze algemene voorwaarden, inclusief de in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid, niet enkel ten behoeve van Jessica Jansen Advocatuur, maar ook ten behoeve van alle personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht, de aan Jessica Jansen Advocatuur verbonden personen en de Stichting Beheer Derden­gelden Jessica Jansen Advocatuur.

2.4.            De in dit artikel bedoelde opdrachten en daarmee verband hou­dende rechtsverhoudingen zijn alle exclusief onderworpen aan Nederlands recht.

2.5.            Jessica Jansen Advocatuur is bevoegd bij de uitvoering van een opdracht der­den in te schakelen. De opdrachtgever is in dat geval gebonden aan de voorwaarden die Jessica Jansen Advocatuur met de ingeschakelde derde overeenkomt. Jessica Jansen Advocatuur zal hierbij steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Jessica Jansen Advocatuur is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden en even min voor schade die anderszins optreedt door een handelen of nalaten van ingeschakelde derden. Jessica Jansen Advocatuur is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Indien inschakeling van een deurwaarder of deskundige noodzake­lijk is, komen de door hen verrichte werkzaamheden voor rekening van de opdrachtgever;

2.6.            De opdrachtgever geeft de betrokken advocaat op voorhand toestemming om gegevens die voor derden van belang kunnen zijn te overleggen. In het geval de communicatie tussen de opdrachtgever en Jessica Jansen Advocatuur geschiedt met behulp van elektronische middelen zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer is Jessica Jansen Advocatuur niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van verzending van virussen en of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie en voor een niet of beschadigd ontvangen van berichten.

Artikel 3. Opzegging van de opdracht

3.1.            Jessica Jansen Advocatuur is gerechtigd om de opdracht tussentijds en met onmiddellijke ingang op te zeggen indien naar haar oordeel sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie met de opdrachtgever dan wel sprake is van andere gewichtige reden, waaronder mede begrepen het niet nakomen door de opdrachtgever van zijn betalingsverplichtingen in verband met de opdracht. In andere gevallen is Jessica Jansen Advocatuur gerechtigd de opdracht (tussentijds) te beëindigen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn.

3.2.            Jessica Jansen Advocatuur is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiende uit een opzegging als bedoeld in het vorige lid.

3.3.            De bedingen uit deze algemene voorwaarden en de opdracht als zodanig die naar hun aard of strekking bestemd zijn om ook te gelden na eindigen van de opdracht, blijven ook daarna onverkort van kracht.

Artikel 4. Factuur, betaling en overige kosten

4.1.            De opdracht wordt in beginsel verricht tegen een overeenge­komen uurtarief. Indien er geen uurtarief is overeengekomen, worden de werkzaamheden verricht tegen en redelijk uurtarief naar bij Jessica Jansen Advocatuur gebruikelijke tarieven.

4.2.            Afhankelijk van de aard van de zaak en van de te verrichten werk­zaamheden staat het Jessica Jansen Advocatuur vrij om af te wijken van het beginsel dat er gedeclareerd wordt op basis van de gewerkte uren.

4.3.            Ter dekking van algemene kantoorkosten zal een percentage van 6% over het honorarium worden berekend.

4.4.           De door Jessica Jansen Advocatuur gemaakte kosten zoals reis- en verblijfskosten, koerierskosten, registratiekosten, griffierechten, vertaalkosten, ver­schotten en leges zijn voor rekening van de opdrachtgever en zul­len aan de opdrachtgever worden doorberekend. Hetzelfde geldt voor kosten welke ontstaan door het horen van getuigen en deskundigen.

De door Jessica Jansen Advocatuur ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht.

4.5.            Indien een namens de opdrachtgever gevoerde procedure wordt verloren, is de opdrachtgever verplicht eventuele proceskosten waartoe hij is veroordeeld aan de wederpartij te voldoen. Het risico van de procedure c.q. de tijdsduur van de advisering ligt uitsluitend bij de opdrachtgever.

4.6.            Indien een opdrachtgever gebruik maakt van gefinancierde rechts­hulp krachtens de Wet op de rechtsbijstand is deze verplicht de eigen bijdrage, de griffierechten, de kosten voor het horen van getuigen en deskundigen en een eventuele proceskostenveroor­deling te voldoen. Indien na afloop van de procedure blijkt dat het vermogen meer bedraagt dan de door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde vermogensgrens, dan zal de aan de zaak bestede tijd worden gedeclareerd met inachtneming van de overige leden van dit artikel.

4.7.            Alle door Jessica Jansen Advocatuur in rekening gebrachte of genoemde be­dragen zijn exclusief BTW, belastingen, toeslagen of vergelijkbare verhogingen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. De werk­zaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Voldoening van de facturen geschiedt middels overboeking via bank- of girorekening.

4.8.            Indien de opdrachtgever niet verschijnt op een door Jessica Jansen Advocatuur aan hem schriftelijk dan wel telefonisch bevestigde afspraak, is Jessica Jansen Advocatuur gerechtigd kosten in rekening te brengen die als volgt worden berekend: de tijd gemoeid met de voorbereiding van de afspraak, te vermeerderen met 30 minuten wegens verloren werktijd, vermenigvuldigd met het voor de advocaat geldende uurtarief. Deze vergoeding is niet verschuldigd indien de opdrachtgever uiterlijk 24 uur van tevoren zijn afwezigheid bij Jessica Jansen Advocatuur heeft medegedeeld, dan wel indien er sprake is van overmacht aan de zijde van opdrachtgever.

4.9.            Het is Jessica Jansen Advocatuur toegestaan om tussentijds de uurtarieven en de kantoorkosten te wijzigen. Door aanvaarding van deze algemene voorwaarden verklaart de opdrachtgever zich akkoord met een redelijke tussentijdse wijziging van de uurtarieven en/of kantoor­kosten. Bij declaratie ontvangt de opdrachtgever voor zover moge­lijk een specificatie van de gewerkte uren. Indien en voor zover er op basis van een voorschot wordt gewerkt, ontvangt de opdracht­gever in beginsel bij de einddeclaratie de urenspecificatie. Op verzoek zal tussentijds een urenspecificatie worden verstrekt aan de opdrachtgever.

4.10.          Contante betalingen worden enkel geaccepteerd in de gevallen waarin dit conform de Verordening op de Advocatuur is toege­staan. Betalingstermijnen zijn aan te merken als fatale termijnen. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven tijdig aan zijn betalings­verplichtingen te voldoen en evenmin gevolg geven aan de aan­maning c.q. ingebrekestelling, dan is de opdrachtgever in wettelijk verzuim, op grond waarvan Jessica Jansen Advocatuur kan doen besluiten dat de overeenkomst van opdracht als ontbonden dient te worden beschouwd, als gevolg waarvan zij haar werkzaamheden zal staken.

4.11.          Jessica Jansen Advocatuur is bevoegd haar openstaande declaraties te ver­rekenen met gelden die aan de opdrachtgever toekomen en ten behoeve van de opdrachtgever zijn gestort op haar derden-geldenrekening, voor zover die gelden onbelemmerd aan de opdrachtgever uitbetaald zouden kunnen worden en de op­drachtgever daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

4.12.          De opdrachtgever kan bezwaren tegen een declaratie tot dertig dagen na de declaratiedatum schriftelijk aan Jessica Jansen Advocatuur gemo­tiveerd mededelen. Blijft een mededeling binnen deze termijn achterwege, dan geldt de declaratie als aanvaard.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1             De aansprakelijkheid van Jessica Jansen Advocatuur is te allen tijde beperkt tot de hoogte van de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering te vermeerderen met het eigen risico onder de verzekering.

5.2.            Bij het inschakelen van derden zal de betrokken advocaat dan wel Jessica Jansen Advocatuur steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De betrokken advocaat is echter voor eventuele tekortkomingen ven derden niet aansprakelijk.

5.3.            Indien Jessica Jansen Advocatuur aansprakelijk mocht zijn voor letsel aan personen of beschadiging aan zaken, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door Jessica Jansen Advocatuur afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Jessica Jansen Advocatuur dat krachtens die verzekering toepassing vindt.

Artikel 6. Dossiers

6.1.            Jessica Jansen Advocatuur archiveert het dossier van de opdrachtgever gedurende zeven jaar. Na het verstrijken van deze termijn is Jessica Jansen Advocatuur gerechtigd het dossier zonder nadere aankondiging te vernietigen en van haar systemen te verwijderen.

6.2.           Jessica Jansen Advocatuur zal informatie uit het dossier van de opdrachtgever niet openbaren, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift of andere (beroeps)regel Jessica Jansen Advocatuur tot bekendmaking verplicht, dan wel Jessica Jansen Advocatuur ter zake voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiel-, bestuurs-, of strafrechtelijke procedure waarbij deze informatie van belang is of kan zijn.

Artikel 7. Waarneming

Indien de betrokken advocaten bij Jessica Jansen Advocatuur onverhoopt gedurende geruime tijd niet in staat zijn de praktijk uit te voeren, zal de praktijk worden waargenomen door Limburgse Meesters, gevestigd te Venlo.

Artikel 8. Overige

8.1.            Op de dienstverlening van de betrokken advocaat dan wel Jessica Jansen Advocatuur is de interne klachtenregeling van toepassing, waarvan aan de opdrachtgever bij de opdracht reeds een exemplaar is verstrekt.

8.2.            Op de dienstverlening van de betrokken advocaat dan wel Jessica Jansen Advocatuur is de ‘privacyverklaring’ van toepassing, waarvan de opdrachtgever bij de opdracht reeds een exemplaar is verstrekt.

8.3.            Indien een vertaling van deze voorwaarden is verschaft, is de Nederlandse tekst bindend.

Artikel 9. Rechtsmacht en toepasselijk recht

9.1.            Op geschillen tussen Jessica Jansen Advocatuur en haar opdrachtgever is uit­sluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2.           Geschillen worden door Jessica Jansen Advocatuur uitsluitend voor de bevoeg­de Nederlandse rechter gebracht;

9.3.            Behoudens hetgeen is bepaald in de interne klachtenregeling is de rechtbank Limburg in eerste aanleg uitsluitend bevoegd om van alle even­tuele geschillen die verband houden de dienstverlening van Jessica Jansen Advocatuur kennis te nemen.

9.4.           Het vorige lid is van overeenkomstige toepassing op niet-contrac­tuele verplichtingen van Jessica Jansen Advocatuur en de aan Jessica Jansen Advocatuur verbonden personen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst van opdracht.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf 1 september 2022.

Tevredenheidsonderzoek