Opmerkelijke ontslagen #1 

Wat denk jij? Kunnen de twee volgende situaties leiden tot een rechtsgeldig ontslag op staande voet?

  • De echtgenote van een werknemer maakt zonder toestemming van de werkgever gebruik van de zakelijke tankpas voor de privéauto;
  • Een werknemer houdt zijn vrouwelijke collega een raadsel voor, waarbij hij meerdere malen haar borsten en decolleté aanraakt.

Ontslag op staande voet

Een ontslag op staande voet beëindigd het dienstverband van een werknemer per direct. Een ontslag op staande voet heeft voor een werknemer veel nadelige gevolgen. Een werknemer heeft in beginsel bijvoorbeeld geen recht op een transitievergoeding en zal ook geen WW-uitkering krijgen van het UWV.

Een werkgever mag een werknemer alleen ontslaan op het moment dat er een of meerdere dringende redenen zijn voor het ontslag. Het ontslag moet plaatsvinden direct na het ontstaan van de reden(en) en deze redenen moeten direct bij het ontslag aan de werknemer worden verteld.

Een ontslag op staande voet mag niet zomaar gegeven worden. De werkgever moet hier een goede reden voor hebben en die reden bovendien ook kunnen bewijzen. Of een reden geldig is, wordt per geval beoordeeld door de rechter. Het hangt heel er van alle omstandigheden af of in een bepaald geval een reden als dringend genoeg kan worden aangemerkt, om een ontslag op staande voet te rechtvaardigen. Zo kunnen bijvoorbeeld de lengte van het dienstverband en de leeftijd van een werknemer meegewogen worden in de beslissing van de rechter.

Recente ontslagen

In de inleiding van deze blog stelde ik je al de vraag of je denkt dat de genoemde twee situaties kunnen leiden tot een ontslag op staande voet. In beide gevallen heeft de kantonrechter recentelijk geoordeeld dat dat het geval is en mochten de werknemers op staande voet worden ontslagen. Maar hoe zit dit precies?

(1) De echtgenote met de tankpas van de zaak

In deze zaak trad de werknemer per 1 mei 2022 in dienst bij de werkgever. In verband met de werkzaamheden van de werknemer heeft hij van de werkgever een bedrijfsauto en tankpas ter beschikking gesteld gekregen. In de overeenkomst ten aanzien van de bedrijfsauto werd expliciet vermeld dat de tankpas uitsluitend gebruikt mag worden voor zakelijke doeleinden.

Op 17 juni 2022 heeft de werknemer zich ziek gemeld vanwege een enkelblessure, waarbij hij niet in staat was auto te rijden en naar kantoor te komen. Op dinsdag 21 juni 2022 heeft de werknemer de hoop uitgesproken de volgende dag weer in de auto te kunnen stappen. Op diezelfde dag heeft de echtgenote van de werknemer voor een bedrag van € 50,21 getankt met de privéauto en deze tankbeurt afgerekend met de zakelijke tankpas. De volgende dag komt de werknemer met zijn zakelijke auto naar kantoor.

De werkgever heeft de werknemer op 28 juni 2022 op staande voet ontslagen vanwege het in strijd handelen met de overeenkomst ten aanzien van de bedrijfsauto die tussen partijen is gesloten. De werknemer heeft zich tot de kantonrechter van de rechtbank Rotterdam gewend met het verzoek om dit ontslag te beoordelen. Daarbij geeft hij kort weergegeven aan dat het de bedoeling was van zijn echtgenote om hem op 22 juni 2022 naar kantoor te brengen. Nu het om zakelijke kilometers ging zag hij hier het bezwaar niet van in. Omdat de werknemer op 22 juni 2022 toch in staat was zelf te rijden, heeft hij zich niet laten afzetten. De werknemer is naar eigen zeggen per abuis vergeten de tankbeurt door te geven.

De kantonrechter oordeelt dat het ontslag op staande voet rechtsgeldig is gegeven. Daarin wordt meegewogen dat werknemer eerder open kaart had kunnen geven over de situatie, dat er meer getankt is dan nodig was voor een heen en terugreis naar kantoor, dat partijen expliciet in een overeenkomst hebben opgenomen dat gebruik van de tankpas enkel mag voor zakelijk gebruik en dat er geen groot bedrag is getankt, zodat de werknemer dit ook zelf had kunnen voortschieten en eventueel later had kunnen declareren. Alle omstandigheden meegewogen, maar ook gelet op de zeer korte duur van het dienstverband, heeft de werknemer volgens de kantonrechter het vertrouwen van de werkgever dusdanig geschaad, dat voortzetting van de arbeidsovereenkomst in redelijkheid niet verwacht kon worden. De kantonrechter houdt daarmee het ontslag op staande voet in stand.

(2) De werknemer en zijn raadsel

Recent was deze zaak aan de orde bij de kantonrechter in Utrecht. In deze zaak was de werknemer al sinds 1984 in dienst. Op 15 maart 2022 was de werknemer aan het lunchen met enkele collega’s, en hij aan zijn vrouwelijke collega een raadsel heeft voorgehouden en waarbij hij haar borsten en decolleté meerdere malen heeft aangeraakt. De vrouwelijke collega wist het antwoord op het raadsel niet, waarop de werknemer reageerde dat hij het ook niet wist, maar hij wel haar borsten had aangeraakt. Vervolgens ging iedereen weer terug aan het werk.

Op 18 maart 2022 heeft de werkgever de werknemer op staande voet ontslagen wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van zijn vrouwelijke collega. De werknemer berust in zijn ontslag, maar vraagt de kantonrechter wel om de werkgever te veroordelen tot betaling van een billijke vergoeding, een gefixeerde schadevergoeding en een transitievergoeding, een bedrag dat in totaal neerkomt op ruim € 71.000,00 bruto. Hij geeft daarbij onder meer aan dat er geen dringende reden van ontslag is, en ook meegewogen moet worden zijn leeftijd, de duur van het dienstverband en de wijze waarop de werknemer steeds heeft gefunctioneerd.

De kantonrechter is heel duidelijk. De feiten zoals voorgehouden leveren zonder meer een dringende reden voor ontslag op. Volgens de kantonrechter is het gedrag van de werknemer volstrekt ontoelaatbaar en onbegrijpelijk. Met het gedrag heeft de werknemer een ontoelaatbare inbreuk gemaakt op de lichamelijke en geestelijke integriteit van zijn collega. De omstandigheden die de werknemer daarbij heeft benoemd maken dit niet anders, de gedragingen van de werknemer moeten worden aangemerkt als een zodanig ernstige schending van de op hem rustende verplichting zich tegenover de werkgever als goed werknemer te gedragen en daarmee als een dermate ernstige inbreuk op het vertrouwen dat de werkgever in hem moest kunnen stellen, dat van de werkgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de arbeidsovereenkomst blijft bestaan. De verzoeken van de werknemer worden daarmee afgewezen.

Conclusie

In beide zaken oordeelde de kantonrechter dat de werknemer terecht op staande voet was ontslagen. Daarbij heeft de kantonrechter alle omstandigheden van het geval meegenomen in de beoordeling van het ontslag. Deze omstandigheden brachten in beide zaken met zich mee dat van de werkgever niet redelijkerwijs verlangd kon worden het dienstverband voor te zetten.

Op staande voet ontslagen?

Ben je op staande voet ontslagen? Geef dan altijd meteen mondeling aan dat je het niet eens bent met je ontslag. Geef daarnaast aan dat je beschikbaar bent om je werkzaamheden te blijven uitvoeren. Binnen twee maanden na het ontslag moet dit worden aangevochten bij de rechter. Zorg er dus voor dat je meteen actie onderneemt. Je kunt altijd meteen contact met ons opnemen voor een vrijblijvend gesprek. Wij kunnen je dan meteen op weg helpen in de stappen die je moet nemen.

Een werknemer op staande voet ontslaan?

Aan een ontslag op staande voet zijn strenge eisen verbonden. Win dus altijd eerst juridisch advies in, voordat je een werknemer op staande voet ontslaat. Zo voorkom je nare situaties achteraf. Ben je van mening dat er een dringende reden is om je werknemer op staande voet te ontslaan? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, zodat we samen kunnen kijken of dit ontslag de juiste weg is.