Een contract voor bepaalde tijd? Weet jij wat de aanzegverplichting is?

Misschien heb je er nog nooit van gehoord, de aanzegverplichting bij een contract voor bepaalde tijd. De aanzegverplichting is de verplichting van de werkgever om minimaal één maand voor het einde van het contract schriftelijk aan te geven of je contract wordt verlengd of niet. Doet de werkgever dit niet, dan is hij een boete verschuldigd ter hoogte van maximaal één bruto maandloon.

De verplichting geldt niet voor contracten met een duur van minder dan zes maanden of contracten voor de duur van een bepaalde opdracht.

In de wet staat dat schriftelijk moet worden aangezegd. Dat kan al in de arbeidsovereenkomst, maar bijvoorbeeld ook via een brief, mailtje of Whatsappbericht.

Maar wat als het voor de werknemer al tijdig duidelijk is dat het contract niet wordt verlengd, zonder dat er een schriftelijke aanzegging heeft plaatsgevonden. Is de werkgever dan nog steeds verplicht op tijd schriftelijk aan te zeggen? JA!

De Hoge Raad heeft op 7 oktober 2022 een uitspraak gedaan en geoordeeld dat de aanzegging steeds schriftelijk moet plaatsvinden, ook al is het voor de werknemer duidelijk dat het contract (niet) wordt verlengd. In deze zaak was het voor de werknemer uit mondelinge uitlatingen van de directie al duidelijk geworden dat zijn contract niet zou worden verlengd. Daaropvolgend heeft hij zelf een nieuwe baan gezocht en aansluitend aan het einde van zijn contract kon hij bij een andere werkgever aan de slag. De werknemer heeft dus ook geen nadeel ondervonden van het feit dat de werkgever niet schriftelijk had aangezegd. Ook al heeft de werknemer dus geen schade geleden door het handelen van de werkgever, dit is voor de Hoge Raad geen reden om af te wijken van het schriftelijkheidsvereiste:

‘De regeling van de aanzegplicht in art. 7:668 BW is van dwingend recht. Die bepaling beoogt de positie van de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aldus te versterken dat hij door middel van een schriftelijke aanzegging tijdig duidelijkheid verkrijgt over het al dan niet voortzetten van zijn arbeidsovereenkomst. Daarbij heeft de wetgever er bewust voor gekozen dat de werkgever die de plicht tot schriftelijke aanzegging niet naleeft, de aanzegvergoeding verschuldigd is. Uit een en ander valt af te leiden dat de aanzegvergoeding mede het karakter heeft van prikkel tot naleving van de plicht tot schriftelijke aanzegging. Met dat karakter strookt om aan te nemen dat de aanzegvergoeding steeds verschuldigd is bij niet-inachtneming van de schriftelijkheidseis, ook indien voor de werknemer langs andere weg duidelijk was dat de arbeidsovereenkomst niet zou worden voortgezet of de werknemer geen nadeel heeft geleden door het niet naleven van de schriftelijkheidseis.’

En wat als je contract wel wordt verlengd? Ook dan moet de werkgever op tijd schriftelijk aanzeggen. Juridisch gezien maak je bij een te late aanzegging ook dan aanspraak op een vergoeding. Besef je alleen wel dat de relatie tussen werkgever en werknemer flink onder druk kan komen te staan als je hierover een discussie aangaat.

Tip: check voor het einde van je contract altijd even goed of je werkgever schriftelijk (en op tijd) heeft aangegeven of je contract wordt verlengd of niet.

Heeft je werkgever te laat aangezegd of heb je vragen naar aanleiding van deze blog? Neem dan gerust contact met ons op voor het inplannen van een vrijblijvend eerste gesprek.